AUSSTELLUNGEN 2010

23. Januar - 12. Februar
Heinz Oliver Karbus - ROM - AUFGENOMMEN

16. Februar - 17. April
Peter Litvai - PORTRAITS I

21. April - 8. Mai
Norbert Zauner posthum - YOUNG EARTH

15. Mai - 5. Juni
Peter Litvai - STADTBILDER I

12. Juni - 24. Juli
Bill Colemans amische Odyssee (USA)

17. Juli - 15. August
A5 Peter Litvai - BRUCH

10. September - 5. Landshuter Kunstnacht - 2. Oktober
André Kirsch - MENSCHEN IN DEUTSCHLAND

17. Oktober - 9. Januar 2011
Peter Litvai - 10 - Werkschau